Afsluiting PR ERF project

Op 22 oktober is in Santander in Spanje het project PR ERF afgesloten met een slotconferentie. Het project richtte zich op het ontwikkelen van een aantal onderwijsmodules voor het aanleren van acht onderscheiden sleutelcompetenties voor een Leven Lang Leren zoals o.a. ondernemerschap, burgerschap, ICT-kennis en de leercompetentie. De leermodules voor deze laatste competentie zijn uitgebreid getest in de verschillend partnerlanden. De module kent drie onderdelen: het ontwikkelen van je leervermogen, leren omgaan met dilemma’s en het leren managen van je eigen loopbaan. De module is getest onder cursisten die een opleiding tot persoonlijke assistent volgen. In Nederland is dat gebeurd onder de deelnemers van de opleiding tot doktersassistente in het kader van hun LOB-programma. Tijdens de conferentie werden de ervaringen uit deze pilots uitgewisseld en is met vertegenwoordigers uit het werkveld van gedachten gewisseld over de rol van deze sleutelcompetenties binnen het beroep en binnen het huidige onderwijs. De door Revalento samen met Scalda College ontwikkelde modules zijn door de partner-landen erg goed ontvangen en werden als zeer bruikbaar ervaren. De door Nederland ontwikkelde leermaterialen zijn vrij beschikbaar via de website van het project: www.prerf.eu.